Mordet på John F. Kennedy sett i lys av Vandrer mot Lyset!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Sverre Avnskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter at jeg publiserte resultatet av mine inngående studier av mordet på USAs 35. president i artikkelen ”Landet som drepte sin leder – mordet på John F. Kennedy”, har jeg mottatt flere positive tilbakemeldinger enn på de fleste tidligere artiklene mine på denne websiden. Det er åpenbart at dette grusomme og tragiske drapet fremdeles engasjerer folk – snart 50 år etter at det fant sted. Mine meget omfattende politiske og tekniske analyser av drapet er ikke egentlig beregnet spesielt på tilhengere av Vandrer mot Lyset, som websiden min ellers handler mest om, men er skrevet for forhåpentligvis å bidra til å øke forståelsen for hvordan et politisk mord på mannen som innehadde kanskje verdens viktigste (og mektigste) embete, bare kunne finne sted som en følge av en omfattende konspirasjon mellom noen av USAs sterkeste maktgrupper, og hvordan de samme, mektige gruppene klarte å dekke over sammensvergelsen gjennom en av verdenshistoriens frekkeste og mest vellykkede dekkoperasjoner.

Men en leser som kjenner VmL inngående, vil nok uten tvil ha gjort seg opp noen tanker om at disse mektige maktgruppene i USA, som CIA, FBI, mafiaen, oljemogulene, de styrtrike våpenprodusentene osv. må ha tiltrukket seg noen av de åndelige personlighetene, som vi fra VmL kjenner som ”de eldste”; geniale, men onde personligheter uten samvittighet, som var inkarnert som mennesker for å bringe uorden, ondskap og lidelse til menneskene, for disse har til alle tider søkt makt, privilegier og rikdom, og skydde ingen midler for å oppnå sine mål. For oss som kjenner og slutter oss til VmLs tankeverden, er det en realitet at lyset har seiret i den åndelige verden i og med at mørkets fremste representant, kjent i mytologien og i religionene som djevelen, Satan, Lucifer osv. vendte tilbake til lyset i mars 1912, og etter det ble ingen flere av disse ondskapsfulle og maktsøkende vesenene inkarnert, og dette er årsaken til den enorme fremgangen som har funnet sted på jorden - en fremgang som bare vil akselerere i løpet av de nærmeste tiårene og århundrene. Det er nok å ta en kikk på de ulike involverte personenes fødselsdato for å kunne fastslå om de kan ha vært en av de eldste eller ikke. La meg bare nevne at de to mektige personene med en høyst tvilsom personlig moral, J. Edgar Hoover og Lyndon B. Johnson var født i henholdsvis1895 og 1908, altså i god tid før ondskapens fremste intelligens ga opp kampen mot lysets krefter.

USAs sannsynligvis mektigste mann i mange tiår, var J. Edgar Hoover, leder for den mektige organisasjonen FBI, som infiltrerte ethvert miljø av betydning og overvåket alt som kunne krype og gå i USA og hadde ”balletak” på hele den politiske makteliten. Gjennom regelrette trusler og utpresning av JFK på grunn av sistnevntes mildt sagt utsvevende sexliv, fikk han innsatt ”sin” mann i embetet som visepresident; Lyndon B. Johnson, av sine nærmeste kjent som en skruppelløs, kynisk og brutal maktsøker, som var bygget opp politisk gjennom økonomiske støtte fra våpenindustrien, og med en meget suspekt fortid med tilknytning til flere politiske mord og kriminelle handlinger. Sammen sto disse to igjen som de store seierherrene etter mordet på John F. Kennedy; Hoover fikk konsolidert sin makt og utryddet en farlig trussel, og Johnson fikk oppfylt sine ambisiøse drømmer om å bli jordklodens mektigste mann, president i USA. Personlig er jeg ikke i tvil om at de begge var av de eldste, og i samarbeid arrangerte de en av verdenshistoriens frekkeste dekkoperasjoner, da de klarte å innbille nesten en hel verden at den meget fremsynte fredspolitikeren av genialt format, John F. Kennedy, var myrdet av en enslig, halvgal fanatiker. Mens sannheten var at det i virkeligheten var et meget velregissert statskupp, der hele den politiske, økonomiske og kriminelle makteliten i USA så seg tjent med å få ryddet den visjonære og karismatiske statsmannen Kennedy av veien, for å erstatte ham med en av sine løpegutter, som kunne sikre at deres maktposisjoner ikke ble truet, og at de kunne fortsette uforstyrret med sine halv- og helkriminelle aktiviteter.

Selv om mange amerikanere ikke anser mordet som oppklart, og selv om mange mener at Kennedy ble myrdet som et resultat av en sammensvergelse av en viss størrelsesorden, er nok neppe den jevne amerikaner klar over hvor bred denne sammensvergelsen i realiteten var, og de er heller neppe klar over hvor gjennomkorrupt og kriminelt deres eget lederskap var gjennom årtier, og fremdeles er. Enhver som kjenner VmL vil vite hvordan kampen mellom lysets foregangsmenn, de yngste, og mørkets forkjempere, de eldste, har foregått på jorden i årtusener, og der hvor lyset har satt inn store krefter for å bringe menneskeheten fremover i fred, forståelse og sivilisasjon, der har mørket også satt inn de største motkreftene. VmL forteller også om hvordan lysets krefter setter inn de største kreftene der hvor mulighetene for å nå de beste resultatene er størst. Selv om USA er en ung nasjon, hadde den sitt utgangspunkt i de aller beste verdiene et samfunn kan ha, og for lysets representanter må denne unge, noble og frihetselskende nasjonen ha båret bud om meget store og verdifulle fremganger for lyset på jorden. Og i løpet av forunderlig kort tid utviklet landet seg til å bli verdensledende og fostret geniale oppfinnere og nytenkere. Alt tyder på at mengder av de yngste ble inkarnert i USA, for bare det kan forklare den oppsiktsvekkende korte tiden det tok fra landets grunnleggelse til det var blitt et av verdens mest velstående og nyskapende. Dette medførte selvsagt også at de eldste ble inkarnert i store skarer for å kjempe mot de yngste og søke makt og innflytelse for mørkets ideer.

I løpet av den meget ukloke forbudstiden etablerte mektige forbrytersyndikater seg, og som en følge av USAs deltagelse i andre verdenskrig og den kalde krigen, utviklet USA seg til en militær supermakt, der våpenprodusenter kunne bygge opp gigantiske formuer, og etterretningsvirksomheten og militæret fikk operere nærmest uten kontroll fra den politiske ledelsen. Man må anta at mengder av de eldste fant veien inn i ledende posisjoner i denne perioden, og var blant dem som bygget seg opp enorme formuer på oljeutvinning og produksjon av ødeleggelsesvåpen, og tiltvang seg ledende stillinger innen militæret, CIA og FBI. Som maktfulle stater i staten etablerte disse organisasjonene sin posisjon i løpet av disse årene, og deres makt var så stor at de nærmest på egen hånd kunne styre USAs utenrikspolitikk. Å opprettholde sin makt ble et mål i seg selv, og man skydde etter hvert ingen midler for å sikre at ingen og intet kunne true USA eller egen maktposisjon. USA var sakte men sikkert på vei til å bli et rike styrt av de ondskapsfulle, maktsyke og skruppelløse eldste, og de yngste så ut til å komme på defensiven. USA var blitt verdens sterkeste makt, og denne makten ble misbrukt til å tråkke på og holde nede alle dem man anså som landets fiender, og innad til å bekjempe alle ”annerledes tenkende” og minoritetsgrupper. Både militæret, CIA og FBI hadde knyttet til seg militære grupper og attentatmenn, og politiske motstandere ble utryddet og drept overalt i verden, også innad i USA.

Det må ha vært meget maktpåliggende for den oversanselige verden å sette inn mottiltak for om mulig å gjenvinne makten over verdens sterkeste makt, og personlig er jeg overbevist om at store skarer av de yngste ble inkarnert i USA ved begynnelsen av det 20. århundret fordi man kunne forutse mørkets forsøk på å overta makten, gjennom de eteropptegnelsene mørkets tjener hadde designet før sin omvendelse. Han hadde evnen til å legge meget detaljerte og ondskapsfulle planer for enkeltmenneskers og hele nasjoners skjebne, og lagre disse onde planene i eteren, slik at de sender en strøm av mørkepåvirkning over menneskene og inspirerer oss til å tenke visse på forhånd bestemte tanker og handle etter visse på forhånd uttenkte planer. Ikke bare er mennesket i seg selv utsatt for mørket og ondskapen som omgir oss på jorden, vi er også utsatt for et ”bombardement” av tankeimpulser fra komplekse fremtidsbilder som er lagret i eteren som omgir jordkloden. Tankeimpulsene som kan ramme den enkelte er altså ledd i store, komplekse planer med det formålet å føre menneskeheten ut i krig, lidelse og død!

Jeg vil anta som svært sikkert at Gud inkarnerte en av lysets ånder som John F. Kennedy, og også flere av hans brødre var sannsynligvis av de yngste – i alle fall broren Robert. Det var sikkert ikke vanskelig å forutse at den meget ambisiøse og mektige faren, Joseph Kennedy ville klare å få innsatt en av sine sønner som USAs president, og lyset ånder velger ofte(men ikke alltid) å inkarnere der de letteste kan komme til å få utført sin ønskede misjon. For at ikke lyset helt skulle tape kampen mot mørket i verdens mektigste nasjon, var man avhengig av at de yngste maktet å frata de egenmektige, kriminelle gruppene makten, og både CIA og FBI utgjorde faretruende trusler mot USAs posisjon som et frihetskjempende land, og hatet mot den tidligere noble nasjonen ble vekket i store deler av verden, der de valset skruppelløst frem med brutalitet og undertrykking. Frihetens hjemland med like rettigheter og plikter for alle frie borgere, var ved å forvandles til et land der den sterkeste hadde rett til brutalt å undertrykke og utnytte den svake.

John F. Kennedy var altså høyst sannsynlig en av de yngste, som var inkarnert for, som lysets representant, å vinne USA tilbake til lyset! Og det hele gikk nok ganske godt etter planen helt frem til han ble valgt til USAs 35. president, en hendelse som må ha vakt enorm glede og store forhåpninger i den oversanselige verden. Og jeg vil tro at JFK i de store sakene som møtte ham som president, handlet meget godt i overensstemmelse med sin overbevisning! Han var meget folkekjær, karismatisk og visjonær, og klarte å tenne et håp om fredelig sameksistens for en hel verden. Gjennom sine velformulerte og overbevisende taler målbar han en hel verdens fremtidshåp! Og han viste i en lang rekke saker at han var tilliten verdig. Han støttet underpriviligerte og undertrykte grupper, var en medfølende og varm sosialpolitiker og i 1961, da verden sto på randen av undergangen i konflikten mellom USA og Sovjet om utplassering av sovjetiske atommissiler på Cuba, viste han statsmannskunster som reddet verden fra en ødeleggende atomkrig.

Men om Kennedy tente fremtidshåpet hos mange, var han også intenst hatet av dem som så seg truet av hans politikk. Og det gjaldt i særdeleshet alle dem som hadde etablert maktgrupper som nøt godt av privilegier og unndro seg politisk kontroll og forpliktelser mot landets lover og fellesskapsgoder. Og dessuten hadde Kennedy sine egne demoner å kjempe mot, og sannsynligvis både eteropptegnelser og sin egen fortidige uoppgjorte karma å møte i sitt jordiske liv som John F. Kennedy. Ved å gi etter for destruktive tankeimpulser ville også han trekke mørket om seg, og vanskeliggjøre sin gjerning som genial statsmann og en av lysets fremste representanter på jorden. Det er ikke vanskelig å anta at det var på det seksuelle området at mørket satte inn sitt fremste angrep mot Kennedy, slik det har blitt gjort mot så mange av de yngste, men mørket klarte på ingen måte å gjøre Kennedy uegnet til å utføre sin gjerning. Men mot ham sto etter all sannsynlighet en eller flere onde eteropptegnelser, og jo mer Kennedy handlet mot sin samvittighet, jo mer næring ga han selvsagt til eteropptegnelsens kraft, og jo sterkere kunne eteropptegnelsen virke på de menneskene som motarbeidet Kennedy!

Men hvorfor kunne ikke Gud ha beskyttet Kennedy mot mordplanene dersom det er sant at hans rolle som en av lysets fremste forkjempere på jorden var så viktig? Til det er å si at jeg er overbevist om at Gud, gjennom Kennedys skytsånd og de andre diskarnerte yngste gjorde alt som sto i deres makt for å beskytte presidenten, både ved å styrke ham personlig, og advare ham når han var i ferd med å trå feil, og også ved å forsøke å forhindre andre i å følge eteropptegnelsens onde tankeimpulser fremfor sin samvittighet. Men når det angår de eldste, så er alle slike forsøk på å styrke deres samvittighet fånyttes: De har nemlig ingen samvittighet, og mangler helt empati og medfølelse med andre. Når slike sorte genier kom inn under eteropptegnelsenes kontroll,var de derfor utsatt for et dobbelt mørkeangrep, både det mørket som deres personlighet var gjennomsyret av, og det mørket som eterbildene foret deres bevissthet med. Og etter min vurdering, var sannsynligvis et helt kobbel av de eldste involvert i drapsplanene, for innen alle de gruppene jeg har nevnt, finner man personer født før 1912 - personer som bærer alle kjennetegn på å være blant de eldste: Maktsyke, ærgjerrige, skruppelløse og brutale!

USA var sannsynligvis det landet i moderne historie der kampen mellom de stadig inkarnerte eldste og de yngste ble utkjempet i sin mest tilspissede form, både på grunn av landets meget viktige rolle i verdenssamfunnet, og fordi det aldri falt helt i de eldstes makt, som for eksempel Tyskland, Sovjet, Italia o. a. I USA utkjempet mørket og lyset en mer likeverdig kamp, og til tross for at dagens USA fortsatt er styrt av hensynsløse økonomiske grupperinger og et gjennomkorrupt politisk system, står likevel den menneskelige frihetstrangen så sterkt at landet gir en meget gunstig grobunn for den frie viljen til å utspille seg uhindret, noe som er en forutsetning for ethvert menneskelig fremskritt. For å forstå hvorfor det ikke lyktes de yngste å avverge mordet på Kennedy, er det også viktig å ta i betraktning menneskets fri vilje! Gud og de yngste kan gjøre mye for å styrke den enkeltes vilje og evne til å stå imot mørket, men dersom den enkelte av egen fri vilje velger å handle etter mørkets tankeimpulser, kan de yngste intet gjøre, for Gud tvinger ingen til å følge Hans vilje. Dersom Kennedy opptrådte på en slik måte at han styrket eteropptegnelsens makt, kunne det altså til slutt bli umulig for de yngste å forhindre dens inntreden på jorden, uansett hvor mye de ønsket det, for Gud respekterer alltid menneskenes fri vilje.

Det var altså meget maktpåliggende for mørkets krefter å forsøke å undertvinge seg USA for å hindre menneskelig fremskritt og for å opprettholde sitt verdensherredømme. Å inspirere til en sammensvergelse mellom mørkekreftene for å myrde den eller de yngste som var inkarnert for å bringe USA inn under lysets kontroll, ville selvsagt være en gigantisk seier for mørket. Ikke bare fordi de yngstes arbeid ble direkte forhindret ved at de ble fjernet som mennesker, men også ved den sorg, motløshet og tristhet som et mord på en president som representerte folkets fremtidshåp og deres drømmer om en bedre verden ville utløse. For de eldste ville det være en stor seier om de gode kreftene mistet troen på at det ville være mulig noensinne å omskape  jorden til et sted der menneskene kan leve i fred og kjærlighet. Intet er mer gunstig for mørkets krefter enn fremtidspessimisme og dommedagsfølelse. Og et mord på en høyt elsket leder kan føre til nettopp den tilstanden av pessimisme og håpløshet som de eldste ønsker å innhylle menneskene i. Så den personlige eteropptegnelsen rettet mot USAs president, John F. Kennedy, inneholdt garantert en plan om å få ham myrdet!

Det er kjent at Hoover allerede i 1962, gjennom telefonavlytting av kriminelle, snappet opp de første planene om å myrde presidenten. For en kjenner av VmL fremstår mordet på JFK som selve skoleeksempelet på hvordan en eteropptegnelse fungerer. Eteropptegnelsen kan virke mot et stort antall mennesker på samme tid, og fore dem med spesielle tankeimpulser, og inspirere dem til å utføre spesielle handlinger i den tro at de følger sin egen vilje. Men jo mer offeret tenker og handler i overensstemmelse med eteropptegnelsens ”instrukser”, jo større makt får eteropptegnelsen over dem, og til slutt opptrer de i realiteten som viljeløse roboter, til tross for at de selv er overbevist om å følge sin egen vilje. Det tilsynelatende forunderlige ved planene om å myrde JFK, var at de oppsto omtrent samtidig i flere miljøer, uten at disse hadde noen kontakt med hverandre, og uten at noen av dem fulgte en felles overordnet plan. Det trengte de ikke; Planen eksisterte nemlig allerede, som et eterbilde, skapt av ondskapens fremste tjener. Derfor har mange av de som forsker i Kennedy-mordet hver for seg vært overbevist om at de har funnet opprinnelsen til planene om å myrde Kennedy i ett spesielt miljø, mens sannheten er at planene oppsto omtrent samtidig i flere miljøer, og planene utviklet seg som om de alle fulgte en felles plan, og først på et senere tidspunkt ble det klart for de forskjellige gruppene at de alle hadde en felles interesse i å få den amerikanske presidenten ryddet av veien for å sikre sin egen maktposisjon og sin egen virksomhets fortsatte uhindrede aktivitet.

Oljebillionærene slapp å bekymre seg for gigantiske inntektstap som følge av endret skattepolitikk, våpenprodusentene sikret sine billiardinntekter ved å få innsatt en krigsvennlig løpegutt, mafiaen slapp unna den ustanselige forstyrrelsen av sin kriminelle aktivitet av presidentens bror, justisminister Robert Kennedy, CIA trengte ikke lengre frykte for sin egen oppløsning, eksilcubanerne fikk endelig utløp for sitt raseri etter det mislykkede forsøket på å styrte det kommunistiske regimet til Fidel Castro og FBI kunne fortsette uforstyrret med sin korrupte utpresning og trusselvirksomhet for å styre amerikansk politikk! Mafiaen bidro med sin meget lange erfaring med å få mordet naglet til en patsy, CIA bidro med hele sitt enorme apparat for å bygge opp en troverdig syndebukk, billionærene ordnet finansieringen, og FBI og visepresidenten tok ansvaret for å føre nasjonen bak lyset og innbille dem at en enslig, halvgal kommunistsympatisør sto bak mordet. I virkeligheten var Lee Harvey Oswald overbevist om å være informant for CIA og FBI, og hans opphold i Sovjet, hans frasigelse av sitt amerikanske statsborgerskap og hans medlemskap i en Cuba-sympatiserende organisasjon var arrangert av CIA for å skape en troverdig patsy, mens Oswald selv trodde han var en verdifull informant! Det hele var så utspekulert, frekt og grusomt i all sin ondskap, at nasjonen USA i sin naivitet tilsynelatende godtok forklaringen. Det skal et visst mot til for å innse at ditt lands president har blitt myrdet av landets egne politiske ledere i samarbeid med landets mest skruppelløse, brutale og ondskapsfulle kriminelle, og mange nekter fremdeles å se det i øynene! Sannheten er ikke alltid vakker, men ingenting endrer seg ved at man nekter å se sannheten i øynene!

Og sannheten er at de onde kreftene i USA gjorde det av med den lysets representant som Gud hadde inkarnert i landet for å bryte mørkets makt. Og fem år senere gjorde de samme kreftene det av med ennå en av lysets representanter, broren Robert Kennedy, før han i det hele tatt hadde fått anledning til å påbegynne sin gjerning som USAs president. Disse to mordene forårsaket et av de største tilbakeslagene på jordkloden siden andre verdenskrig, og hele verden sliter fremdeles med ettervirkningen av denne mørkets seier over lyset. Kennedy-brødrene kunne med sine noble idealer ha omgjort USA til en stormakt som var høyt elsket i hele verden for sin fredsvilje, sin innsats for samarbeid, sin medlidenhet med de fattige og underpriviligerte og for sitt aldri sviktende engasjement for frihet og rettferdighet for alle.

Men mørket seiret dessverre i første omgang, og det ga ny næring og energi til ondskapens fremtidsplaner, og i ettertid har verden måttet lide under presidenter som Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Glenn Ford, Ronald Reagen og far og sønn Bush, for å nevne noen. Ikke akkurat fredselskende og visjonære nytenkere! Disse presidentene(unntatt Reagen og Bush jr) var enten direkte eller indirekte involvert i planleggingen av mordet på John F. Kennedy eller i dekkoperasjonen for å skjule den grusomme sannheten for det amerikanske folk. Og i stedet for å være et høyt elsket land og en garantist for fred og rettferdighet, er USA hatet av store deler av verden på grunn av sin hensynsløse stormaktspolitikk! Måtte lyset, ved Guds hjelp, vinne frem i de kommende tiår! Amen.

 

 

Oslo, 21.12.11
Sverre Avnskog