Hvorfor forstummer venstresiden om overgrep straks en innvandrer er involvert?
Av Sverre Avnskog

Venstresiden forsvarer gjerne de svakeste i samfunnet. Men når en av de svakeste blir krenket av en innvandrer, forstummer de helt.

Dette året har det nærmest eksplodert i overfallsvoldtekter i Oslo. En overfallsvoldtekt er et stygt og krenkende overgrep, som setter varige spor hos offeret. Dessuten er overfallsvoldtekten det mest ekstreme uttrykket for den patriarkalske forakten for kvinners rettigheter. I voldtektsmannens øyne har mannen rett til å bruke en kvinne til å tilfredsstille sitt seksuelle begjær når det måtte passe ham. Hennes egenverdi som et selvstendig individ er omtrent lik null.

Venstresiden har tradisjon for å forsvare de svakestes rett, og kvinnenes rettigheter har vært en selvfølgelig oppgave å dyrke frem. Man skulle tro at denne alvorlige situasjonen for Oslo, der opptil 5-6 kvinner blir grovt voldtatt hver helg, burde vekke bekymring hos venstresiden, og at de ville være fortalere for at noe må gjøres for å stanse denne voldsbølgen.

Men den gang ei.

Fra den kanten opplever vi stort sett bare bagatellisering, bortforklaring og angrep på dem som kommer med forslag til tiltak. Det er nok å følge debatten her på "nyemeninger" noen dager, så får man hurtig peilet seg inn på hva som er venstresidens bidrag.

-Overfallsvoldtektene er ikke det egentlige problemet, det er alle de voldtektene som begås av nordmenn, får vi høre.

-Det er rasistisk og stigmatiserende å hevde at dette er et innvandrerproblem, er et annet mye brukt argument.

Det er skremmende lite medfølelse å spore for de stakkars ofrene som blir påført traumatiske lidelser kanskje i år fremover. Er det rett og slett umulig for en venstreradikal innvandrertalsmann å ta inn over seg at disse kvinnene er ofre for en patriarkalsk misbrukerideologi, der kvinnene har null verdi i seg selv?

Ja, det er riktig at det fra før av begås voldtekter også av norske menn, men forandrer det en tøddel på den dramatiske situasjonen for byens jenter og kvinner som vi opplever i dag? Venstresidens opptreden i denne saken avslører nok en gang deres svik mot de aller svakeste. Så fort en innvandrer er involvert, forstummer deres kritiske sans fullstendig. Deres irrasjonelle frykt for å ytre noe negativt i forhold til en innvandrer får dem til å tie, eller endog protestere og angripe dem som påpeker problemet, der de burde tatt den svakestes parti, og i dette tilfelle er det de norske kvinnene som blir utnyttet på det groveste. Noen presterer endog å si rett frem at det ikke er de voldtatte kvinnene som er den svake part, men det er denne gruppen voldtektsmenn som er den egentlige sårbare gruppen.

Jeg er helt enig med dem som oppfordrer justisministeren til å handle, raskt og effektivt. Dersom han ikke har noe som helst å bidra med i denne situasjonen, bør han hurtigst mulig trekke seg og overlate plassen til en som er rede til å sette inn tiltak!

Kriminaltetsbildet i Norge endrer seg med økt innvandring

Det forundrer meg ofte at innvandringsvennlige personer synes det er stigmatiserende når det hevdes at enkelte innvandrergrupper er overrepresentert i kriminalstatistikken. For det første kan det ikke være stigmatiserende å referere til et tall i en statistikk. Et objektivt tall kan ikke i seg selv være stigmatiserende. For det andre så burde det ikke overraske noen at grupper fra enkelte land begår gjennomgående mer kriminelle handlinger enn andre. Det gjør de nemlig også i sitt hjemland.

For å forstå hvorfor enkelte grupper kommer dårlig ut på kriminalitetsstatistikken i Norge, burde det være nok å ta en titt på kriminalitetsbilde slik det tegner seg i deres hjemland. Dersom den gruppen som har flyktet til Norge, gjenspeiler befolkningens sammensetning sånn noenlunde i sitt opprinnelsesland, må man regne med at den kriminalitet de vil begå i Norge, i det store og hele vil gjenspeile bildet fra deres hjemland. Dette gjelder selvfølgelig også for voldtekter.

På verdensbasis er kvinners stilling generelt meget svak. Og enkelte land skiller seg spesielt negativt ut når det gjelder kvinners generelle verdi som individer. I slike ekstremt patriarkalske land, er kvinnen gjennomgående betraktet som mannens eiendom, omtrent på linje med hans flokk med husdyr. Mannens mening er selvsagt familiens lov, og kvinnens plikt er å utføre mannens ønsker. Flerkoneri er vanlig, og mannen velger selv hvilken kvinne som skal få lov til å tilfredsstille ham seksuelt. Om noen innbiller seg at en kvinne i slike patriarkalske samfunn kan unnskylde seg med at de har "hodepine" forå slippe å ha sex, tror jeg de har misforstått tegningen.

I Norge kan en mann bli dømt for å ha voldtatt sin kone. I enkelte land ler de høyt og lenge av slike "tåpeligheter". Hos dem er det kvinnens fordømte plikt å ligge med sin mann når han måtte ønske det! I en undersøkelse som ble referert i dagsavisene for ikke lenge siden, kom det frem at i den fattige delen av India, mente 90% av alle menn at de hadde rett til å banke opp sin kone dersom hun nektet å ha sex med ham. I Palestina mente 50% av mennene at vold var riktig å ty til dersom han ble nektet sex. I Sør-Afrika, kjent som verdens mest voldelige land, er det et stort problem at gjenger av unge menn utfører brutale gruppevoldtekter av tilfeldige ofre, for å styrke samholdet og kameratskapet i gruppen.

I Norge har vi også et problem med voldtekter. Men vi er kommet et langt stykke på vei når det gjelder aksepten av kvinners rett til å ha sex bare når hun selv ønsker det. Likestillingen er kommet langt, og det store flertallet av menn respekterer kvinnen som likeverdige partnere. Men selvfølgelig har vi ennå et stykke igjen! Dette står i en grell kontrast til de ekstremt patriarkalske samfunnene der kvinnene er mannens eiendom, og ikke har noen verdi i seg selv.

Når menn fra slike samfunn kommer til Norge, tar de selvsagt også med seg sitt kvinnesyn. De legger ikke det fra seg når de passerer grensen til Norge. Menn som har et patriarkalsk misbrukerforhold tilkvinner, har selvsagt mye lavere terskel for å begå overfallsvoldtekt enn en som er flasket opp med et respektfullt forhold til kvinner og har fått likestillingen inn med morsmelka. Å ta imot store grupper flyktninger fra ekstremt patriarkalske og primitive land der kvinner regnes som verdiløse individer, er omtrent det samme som å importere voldtektsmenn, dessverre.

Man kan skrike opp så mye man vil om at dette er stigmatiserende og rasistisk, men det hjelper så lite når det faktisk er et sørgelig faktum.

Det siste årets skremmende antall overfallsvoldtekter i Oslo er det beste beviset på dette.

”Forskning”: Voldtekt handlinger ikke om sex

I sin iver etter å "analysere" og "forklare" overfallsvoldtekter, har enkelte "forskere" klart å komme frem til at en voldtekt egentlig ikke handler om sex. Det skal snarere ses på som et uttrykk for voldtektsmannens ønsker om å manifestere sin makt. I følge de samme forskerne er gjerne en asylsøker som voldtar en traumatisert og sårbar person, og voldtekten er bare et  forvirret uttrykk for disse sårbare mennenes traumatiserte sinn.

Etter min mening er dette en hån mot de mer enn 50 kvinnene som har blitt utsatt for overfallsvoldtekter i Oslo så langt i år! Selvsagt handler en overfallsvoldtekt om sex! Overfallsmannen må da vitterlig ha reisning for å kunne voldta! Dessverre er det i enkelte menns sinn en kobling mellom behovet for sex, og et ønske om å fornedre kvinner. Denne koblingen mellom seksuelt behov med forakt for kvinner, finner vi særlig i ekstremt patriarkalske samfunn, der kvinner er nærmest verdiløse skapninger. Og den typen overfallsvoldtekter som vi opplever i Oslo for tiden, er særlig utbredt i enkelte deler av verden for å fornedre og demoralisere "fienden" i krig. Flyktinger som har deltatt i slik type "krigføring", må regnes som en stor sikkerhetsrisiko når de kommer til Norge.

Det forundrer meg hvor langt enkelte, og da ofte kvinner og venstreorienterte, er villig til å gå for å unnskylde og "overforklare" overfallsvoldtekter. Som regel ligger det bare ren og skjær kvinneforakt og ondskap bak en denne typen overgrepshandlinger, og det er ingen grunn til å forsvare!

Sex med vold - et urinstinkt fra vi var apemennesker?

Dersom man ønsker å forstå hvor den trangen enkelte menn har for å få sex ved hjelp av vold og makt egentlig stammer fra, vil jeg selv velge å se millioner av år tilbake i tiden, til da våre forfedre levde som en form for apemennesker. Ikke usannsynlig oppførte de seg omtrent som mange apesamfunn gjør i dag. En sterk hann omga seg med en flokk hunner og ungdyr, og lederhannen var den eneste som fikk tilgang til å pare seg. Han kunne "ta" en hvilken som helst hunn han måtte ønske når han måtte ønske det.

Men sannsynligvis var det hard kamp om hunnene, og om en hann ville stjele hunner fra en annen var han nødt til å ta dem med vold. Det var sikkert et adrenalinkikk av de helt stor for en hann å jakte på andre mennenes hunner for å ta dem med makt. Og dette adrenalinkikket kombinert med sterk seksuell opphisselse opplever sikkert overfallsvoldtektsmannen den dag i dag! Sannsynligvis inneholder de fleste menn rester etter dette urinstinktet i en eller annen form, noen mer virksomt enn andre! I de vestlige samfunnene er slike primitive og dyriske urinstinkter nesten utryddet, men i uutviklede deler av verden er de fremdeles levende og virksomme!

På samme måte er urinstinktet som får en kvinne til å ønske å ha sex bare med den sterkeste mannen levende i en eller annen grad hos kvinner. Man ser jo lett hvordan kvinner hurtig flokker seg om menn med makt! Dette er også uttrykk for et primitivt urinstinkt, vil jeg tro! Mens den "svake" og veloppdragne mannen blir taperen, velger kvinnene ofte testestoronbomben som har makt og kan nedlegge kvinner en masse! Det synes å være en del kvinners store svøpe. Deres dyriske instinkter driver dem til å velge menn som er fysisk attraktive og sterke, men utro, mens de velger bort menn som kunne gitt dem trofasthet og omsorg gjennom et helt liv!

Det er nok ikke så enkelt for kvinner heller, bestandig!

Voldtektsmannen har sitt motstykke i den overdrevent forståelsesfulle kvinnen

I debatten om reaksjoner overfor kriminelle og voldtektsmenn har jeg ofte blitt forundret over hvor nesten overdrevent forståelsesfulle enkelte kvinner er over for selv den mest brutale og voldelige voldtektsmann. I stedet for å innse at en overfallsvoldtekt er et hensynsløst og ondskapsfullt overgrep og en alvorlig krenkelse av et annet menneskes verdi, har den overdrevent forståelsesfulle kvinnen en tendens til å finne unnskyldninger og forklaringer, og nekter å innse at voldtektsmannen simpelthen forakter kvinner.

Kvinner som vil redde fortapte menn er vel en velkjent figur, og det er disse som gjerne svermer for innsatte kriminelle og mordere, og overstrømmer dem med kjærlighetsbrev. Selv terroristen Breivik får vissnok brev fra kvinner som vil innlede et forhold til ham. Feminister understreker gjerne at voldtekter er et mannsproblem, men tilsvarende vil jeg påstå at det å nekte å innse hvor grusom en voldtekt egentlig er, i mange tilfeller er et kvinneproblem. Enkelte kvinner vil så inderlig gjerne se det gode i alle, og mener ofte å se noe godt der det simpelthen bare finnes forakt og hat.

Jeg glemmer aldri da jeg for noen år siden leste om en afrikansk innvandrer til Norge, som hadde hatt et "raid" gjennom vårt land, og hatt et forhold til flere titalls norske kvinner over bare noen måneder, og han hadde utnyttet dem økonomisk i en så stor grad at han ble tiltalt for svindel. Mange av disse norske kvinnene hadde vært hans kjærester, og i retten kom det frem at starten på flere av disse forholdene hadde vært en voldtekt! Først voldtok altså afrikaneren kvinnene, og deretter innledet de et forhold til ham, fordi de syntes så synd på ham.

Dette er den motsatte ytterligheten av en voldtekt; Kvinnen som blir voldtatt og så blir voldtektsmannens kjæreste. I mange ekstremt patriarkalske land er faktisk dette en ganske vanlig begynnelse på et ekteskap. En kvinne som blir voldtatt blir ofte stilt overfor valget mellom å gifte seg med sin overgriper eller bli utstøtt i skam fra familien. I Norge har vi altså eksempler på at kvinner frivillig blir kjærester med sin overgriper.

Jeg vil påstå at Norges politikk både innen kriminalitet og innvandring bygger på meget femininiserte verdier. Man ønsker å behandle alle som om de var gode mennesker, og så ser man ikke ondskap og svindel på grunn av ren ønsketenkning og naivitet. Jeg tror det er vanskelig å komme kriminalitet, overgrep og svindel til livs med rene feminine verdier. Mere kontante reaksjonsmåter må til, og justis- og innvandringspolitikken i Norge trenger en kraftig oppstramning og justering. Den femininiserte venstresiden og intellektuelle eliten har alt for lenge fått lov til å forhindre en oppjustering gjennom sine konsekvente "antirasistiske" angrep på alle forsøk på å vekke opp politikerne. Antirasisthæren har klart å skremme politikerne, og hittil har ingen hatt baller til å ta tak i de virkelige problemene. I stedet lar man alt skure og gå. Kanskje kan det siste årets groteske overfallsvoldtekter vekke opp den rød-grønne regjeringen.

Kontante reaksjoner, rettferdighet og forutsigbarhet

Justis- og innvandringspolitikken er områder der venstresidens feminine "forståelsespolitikk" har vist seg å ikke fungere. Særlig ikke etter at kriminalitetsbildet har endret seg som en følge av åpnere grenser og økt innvandring. F eks er det ikke mye som tyder på at det oppleves som en utpreget straff for en østeuropeer å sitte i norske fengsler. Snarere kan det vel sammenlignes med et opphold på luksushotell.

Dette er selvsagt ikke særlig avskrekkende, og spørsmålet er om man ikke burde tenke i andre baner, som f eks at utenlandske kriminelle kunne få sone straffen i sitt hjemland, om mulig. Straffenivået i Norge oppleves dessuten av mange innvandrere som latterlig lavt, i tillegg til at oppklaringsprosenten for mange typer kriminalitet er urovekkende lav. Mange flyktninger og innvandrere kommer fra land der straffene er dramatisk mye strengere, og fengselsvilkårene er skremmende dårlige. Hva risikerer en som begår overfallsvoldtekt i Norge, egentlig? Liten sjanse for å bli tatt, lav straff og meget luksuriøse soningsforhold. Han vil riktig nok sannsynligvis bli utvist etter endt soning, men det er langt fra alltid tilfellet. Det er mange eksempler på at asylsøkere som har vært seriekriminelle likevel får bli i landet fordi han viser tegn på anger. Dessuten kan man tydeligvis bli i Norge i årevis selv om man har fått avslag på sin asylsøknad. Pr i dag er det opp mot 4000 asylsøkere med avslag som fremdeles oppholder seg i Norge.

Oppfølgingen av vedtak på dette området synes å være katastrofalt dårlig! Dette undergraver hele asylinstituttet og setter hele vår asylpolitikk i vanry i befolkningen! Det vil også skape grobunn for rasistiske holdninger.

Unnfallenhet fra myndighetene skaper grobunn for rasisme

Det opplagt beste tiltaket foreløpig må være å oppklare forbrytelsene, tiltale og straffe gjerningspersonene, gjerne også gjenkjenne mulige. Som det er meldt i media de siste dagene, så er det fremdeles 150 ferdig utdannede politifolk fra årets kull som ikke har fått arbeid i politiet. Regjeringen har vist i mange saker før at de er i stand til å "hoste opp" penger på kort varsel til gode formål. Hvorfor ikke benytte sjansen nå og få disse politifolkene ut i gatene i helgen, så kunne man kanskje oppnå at overfallsvoldtektene faktisk ble forhindret?

Det er mange av oss som registrerer at regjeringen står klar til å åpne pengesekken i mange tilfeller når mennesker lider rundt omkring i verden, men når det er på hjemmebane, så er situasjonen en annen. Det er lett å tolke dette som mangel på omtanke for sin egen befolkning. Det er absolutt ikke bra at store deler av befolkningen får det inntrykket at regjeringen ikke tar det så alvorlig når det "bare" er norske kvinner det går utover. Særlig ikke når det tydeligvis er en stor del ikke-vestlige innvandrere involvert. Dersom befolkningen sitter igjen med det inntrykket at regjeringen ikke tar voldtekter begått av innvandrer på alvor, så skaper dette grobunn for rasisme! Dette inntrykket hos folk flest av at det ikke er så farlig med disse overfallsvoldtektene, kan man lett motvirke ved hjelp av noen tydelige strakstiltak.

Etter min mening legger venstresiden alt for mye skyld på innvandringsfiendtlige politikere for at det oppstår rasisme i befolkningen. Rasismen oppstår først og fremst når myndighetene håndterer innvandringspolitikken dårlig. Vår innvandringspolitikk trenger etter min mening en kraftig oppstramning. Tusener av asylsøkere må vente i årevis på en avklaring av sin situasjon. Tusener oppholder seg her i årevis etter avslag uten å bli returnert. Enkelte asylsøkere er meget synlige i gatebildet som narkotikaselgere og begår annen type kriminalitet uten at særlig mye skjer. Spør dem som beveger seg mye langs Akerselva f. eks. Disse kriminelle asylsøkerne er helt klart i mindretall, men så lenge dette får skure og gå, skaper det et inntrykk hos folk flest at myndighetene er unnfalne når det gjelder kriminalitet begått av utlendinger.

Og hva er venstresidens viktigste bidrag i denne situasjonen? Jo, å angripe dem som påpeker problemene og som ber om tiltak. Det er forunderlig hvor mange innlegg her på "nye meninger" som handler om å bagatellisere og bortforklare voldtektene eller som handler om å vri hele debatten over på såkalte festvoldtekter osv.

De fleste som skriver om voldtekter begått av nære personer, synes å ta det for gitt at alle disse begås av etniske nordmenn. Men vet vi noe om det? Ja, statistikken over gjerningsmennenes etniske tilhørighet, viser at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i alle typer voldtekter! Og de som uten videre antar at disse såkalte "festvoldtektene" begås av etniske nordmenn alene, må vel nesten sies å begå en stygg stigmatisering og generalisering av nordmenn?

Jeg var selv meget venstrevridd i min ungdom og i mine yngre dager. Som ung voksen jobbet jeg som lærer på en skole med en høy prosent innvandrere. Der så jeg med egne øyne at det dessverre oppstår problemer knyttet til integrering dersom gruppen av innvandrere blir meget stor i forhold til den norske gruppen. Det jeg så i det virkelige liv stemte meget dårlig overens med venstresidens ensidige antirasismeretorikk i massemedia. Jeg så allerede da, for ca 30 år siden at venstresiden krampaktig forsøkte å fornekte en del av virkeligheten. Det var meget, meget skuffende å oppleve for en ung mann som hadde sitt utgangspunkt som en glødende sosialist. Alle problemer knyttet til innvandring skulle feies under teppet, alle som kom med kritikk ble stemplet som rasister og alt skulle lates som det var i den skjønneste orden.

Slik lot man det skure og gå frem til i dag. Det er dette som har skapt grobunn for rasisme i det norske folk. Men i stedet for å se sitt eget ansvar i øynene, forsøker venstresiden å velte all skyld over på politiske motstandere. Men nå møter man seg selv i døra. Den rød-grønne regjeringen sitter ved makten og har nå mulighet til å ta tak i alle de tingene som ikke fungerer, som feks de store proppene i systemet, som gjør at folk må vente i årevis på en avgjørelse.

Og så er det disse "brysomme" overfallsvoldtektene, da. I dette tilfellet går det ikke en gang an å nekte for at en god del ikke-vestlige innvandrere er involvert. Det gode, gamle og velbrukte rasisme-kortet fungerer heller ikke så godt i dette tilfellet. Men man kan jo alltids vri debatten vekk fra overfallsvoldtektene ved å hevde at det i virkeligheten er nordmenns voldtekter som er det store problemet..... Men man løser dessverre ikke så mange problemer da.

Løsninger

Dessverre er en stor del avvenstresiden så redd for å bli tatt til inntekt for innvandringsmotstanderes synspunkter at de i stedet velger å tie om at problemet i det hele tatt eksisterer. Dette beskriver godt den skvisen venstresiden befinner seg i i de fleste saker som gjelder innvandrere. De unnlater å kritisere kritikkverdigeforhold av frykt for å virke rasistiske eller for å gi ammunisjon til innvandringsfiendtlige holdninger. I mine øyne er dette en meget, meget uklok strategi. På denne måten overlater venstresiden hele arenaen til andre debattanter, og av dem kan det jo være mange kloke, men selvfølgelig også folk med ekstreme synspunkter. Og venstresiden selv fremstår, gjennom sin taushet eller sine bortforklaringer eller bagatellisering, som om de ikke bryr seg.

Dette har dessverre vært venstresidens taktikk i alt for mange betente og dagsaktuelle spørsmål! De tier. Og lar heller problemene skure og gå, i stedet for å stå frem med en klok stemme, som tar den svakestes parti, men som ikke henfaller til stigmatiserende eller rasistisk retorikk. Dette er min fremste kritikk mot venstresiden! Deres unnfallenhet overfor kritikkverdige forhold der en innvandrer er involvert.

Jeg er heller ikke for internering av alle asylsøkere, men i motsetning til deg, så oppfatter ikke jeg at en som kommer til Norge for å søke asyl, nødvendigvis skal ha rett til å bevege seg fritt rundt i samfunnet straks ved ankomst. Her mener jeg at mottakerlandet må være i sin fulle rett til å holde vedkommende tilbake i mottak inntil f eks identiteten er 100% fastsatt og asylanten f eks må gå gjennom en del opplæring og gis informasjon om det norske samfunnets lover og regler osv. Videre synes jeg ikke det ville være urimelig med en psykologisk vurdering for å kartlegge hvem som er så traumatiserte at de trenger psykologisk oppfølging. Dette vil være særlig viktig i de tilfellene asylsøkeren kommer fra områder som har vært lenge i krig med utstrakt bruk av tortur og som erfaringsmessig har en stor andel meget traumatiserte og psykisk skadde flyktinger.

Om det f eks kom store grupper med nordmenn til et annet land for å bosette seg der permanent(feks Thailand), og det etter hvert viste seg at en stor del av disse nordmennene hadde en type adferd, (f.eks. som sexkunder, kjøp av sex med mindreårige osv), som landet ikke ville akseptere, så synes jeg overhode ikke det ville være problematisk at dette landet iverksatte spesielle tiltak for å vurdere nordmenn som kom til landet for å bosette seg permanent. Da synes jeg ikke jeg som nordmann ville ha rett til å komme å kreve noe som helst, egentlig. Og det ville i så fall ikke være myndighetenes skyld, men de nordmennene som hadde kommet før meg og satt oss nordmenn i et dårlig lys!

Jeg for min del krever ikke noe som helst av en innvandrer eller asylsøker, som jeg ikke ville ha godtatt selv dersom jeg flyttet til et annet land for å bosette meg der permanent. Dersom det innebar at landet krevde at jeg skulle bo på mottak inntil de hadde gjort ferdig sine undersøkelser og sin vurdering av meg, så ville jeg godtatt det. Men som sagt så håper jeg at venstresiden kan komme på banen med noe konstruktivt i stedet for å enten bare tie, bortforklare, eller endog angripe dem som påpeker problemene

Rase har overhode ingenting med saken å gjøre

For å forhindre eventuelle misforståelser ber jeg leseren merke seg at jeg overhode ikke har nevnt rase eller hudfarge som noe kriterium for menneskers holdninger. Rase har nemlig ingenting med saken å gjøre. Vi kan godt snu alt på hodet, og tenke oss at vi som bor her i Norge var svarte! Det ville ikke ha forandret en tøddel på mine synspunkter. Det som er avgjørende, er at vi har vært så heldige å vokse opp i et land med økonomisk velstand gjennom mange generasjoner, i et samfunn der menneskerettigheter og kvinners likestilling med mannen er høyt respekterte verdier!

Dette i motsetning til dårlig stilte land som sliter med fattigdom, analfabetisme, krig, undertrykking og vanstyre. I disse landene har dessverre ikke den kollektive bevisstheten om menneskerettigheter, likeverd og likestilling fått utvikle seg slik som i Norge. Dette gjenspeiler seg i det enkelte individ, som ikke har fått sjansen til å utvikle de samme verdiene som et ungt menneske i Norge. Dette har selvsagt ikke noe med rase å gjøre. Det har med grad av samfunnsutvikling å gjøre.

Jeg har gjentatte ganger gjort meg til talsmann for at vi ikke har noen grunn til å frykte fremtiden i Norge. I løpet av få generasjoner vil selvsagt alle innvandrere og flyktningers etterkommere ha tatt opp i seg de verdiene vi har tilkjempet oss gjennom lang tid med velstand og "kultivering" av samfunnet. Alle mennesker har selvsagt nøyaktig det samme potensialet for å akseptere likeverd og like rettigheter for alle, men ikke alle har fått leve i et samfunn der slike verdier er utviklet. Det kan skape problemer for dem når de kommer til Norge. Men det har selvsagt ikke noe med rase å gjøre!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 04.12.11
Sverre Avnskog