Bispebrevet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En artikkel av Søren Østergaard

Siden jeg var ung har jeg på sidelinien fulgt med i debatten om Bispebrevet, og nu vil jeg selv give mit besyv med.

 

I Spørgsmål og Svar 1, Stk. 11 (side 28) står:

 

’’Tilsidst kun det: En Samling Værker som ’Hilsen til Danmark’, Vandrer mod Lyset med Supplement, (i fodnote: Der en en Mulighed for, at endnu et Supplement kan gives. Men dette afhænger af, om der til dette eventuelle Supplement stilles et tilstrækkeligt Antal Spørgsmål medens den kvindelige Medhjælper endnu lever her paa Jorden).’Forsoningslæren og Genvejen’ vil aldrig nogen Sinde oftere blive givet til Menneskeheden paa denne Maade; thi kun for de nævnte Værker har den oversanselige Verdens aandelige Intelligenser det fuld Ansvar, derfor er og bliver denne Samling ganske enestaaende i Menneskelivets Historie.’’

 

I Igantius Loyola’s tale i Forsoningslæren & Genvejen i fodnote side 46:

 

’’Selv om vi intet mere har at bringe Menneskene paa denne Maade, vil den Forbindelse, der for længst er blevet oprettet mellem os og vor jordiske Midler, blive opretholdt, indtil den jordiske Død frier vor Midler fra al videre Forpligtelse. ’’Vi kan saaledes i Fremtiden vedblivende støtte og vejlede hende overfor de Angreb, der rettes mod de Værker, som vi gennem hende, har overgivet til Menneskeheden’’

 

I sin korrespondance skriver JA, at hver gang hun skal besvarer noget vedrørende VML får hun mere eller mindre hjælp fra Leo. Men hvorfor ophører denne forbindelse med Leo lige pludseligt. Johanne Agerskov understreger selv, at hun ikke mere har kontakt med Leo (marts 1938) i brev til Chr. Jørgensen. Med hensyn til Bispebrevet er der dyb, dyb tavshed fra oversanselig side, på trods af løftet som Ignatios Loyola fremhæver ovenfor. Men Johanne Agerskov, svækket af sygdom får ’’zero’’ support. Og det er naturligvis logisk, fordi ’’Bispebrevet’’ ikke stammer fra Lysets side, og er ikke givet med Guds tilladelse.

 

Et andet klart bevis herpå er: Bispebrevets kommentar om: ’’At Gud ikke i længden kan udholde’’. Det er det rene blasfemi.: Da Gud viste de Yngste Genvejen, sagde Han, at hvis de ikke gennemførte den, ville det blive til en omvej. På det givne tidspunkt kunne Gud ikke vide resultatet, (jfr. Hans selvbegrænsning), men hvordan tror I så verdenen var kommet til at se ud hvis Genvejen var mislykkedes?? 2nd verdenskrig havde været barnemad ved siden af.

 

Gud som skabte himmelen og jorden, og som fastholder universer i kraft af sin Tanke og Vilje, Han som er, var og altid vil være. Mørkets besejrer, en kraft og magt som vi ikke kan fatte. Om hvem vor broder Jesus Kristus, Jesus som har slidt og kæmpet i sin kærlighedsgerning for menneskeheden i årmillioner, har sagt:

 

’’Hvad er jeg mod Ham den Almægtige? Som en D r a a b e  m o d  J o r d e n s  s t ø r s t e  H a v er min Magt og Vælde mod Hans. Som et S a n d s k o r n  m o d  J o r d en s  h ø j e s t e  Bjerg er min Viden og mine Kundskaber mod Hans. Som et F n u g, ja som et u s s e l i g t  F n u g mod det hele Univers, er min Kærlighed mod den Kærlighed, som Han bærer til eder! Thi I ere Hans Børn, Hans elskede Børn! Og hvad er en Broders Kærlighed mod en Faders? Sandelig, Han elsker eder uden Maal og Grænse! Thi I ere fødte af Ham, skabte af Hans eget guddommelige væsen.’’ (Forsoningslæren og Genvejen side 27.)

 

At Han ikke skulle kunne udholde. Hvilken blasfemisk, hvilken ugudelig tanke og holdning. Og at Han som er idel Lys, renhed og kærlighed skulle afbryde forbindelsen til menneskeheden, og muligvis lade den synke ned i Mørke. Det holder ikke. Læs hvad Jesus siger om vor Fader:

 

Side 29 Forsoningslæren og genvejen:

 

’’Og som eders Børn have Krave paa eders Kærlighed, saaledes have I alle, ja, alle som én det største, det fuldeste Krave paa eders himmelske Faders Kærlighed. Han spurgte eder ikke til Raads, da Han gav eder Livets Gave, da Han sendte eder ind i den Syndens og Dødens Verden, i hvilken I leve. Han gjorde det af Kærlighed til sine Faldne Børn, Han gjorde det for at vinde de faldne tilbage, Han gjorde det af Kærlighed til eder, fordi Han vidste, at det var lettere for eder at kæmpe eder frem gennem de mange Jordelivs Sorger, Lidelser og Besvær; Han gjorde det, fordi Han vidste, at det var lettere for eder at modnes langsomt og langsomt at overvinde det onde og slette, frem for som fuldmodne Væsener, at stilles overfor Mørket. Ja, Han gjorde det fordi Han vidste, at ogsaa Glæden og Lykken vilde I lære at kende, lære at fryder eder over det skønne og det rene. Sandelig, I ere ægte Børn af vor himmelske Fader, og I have alle Krav paa Hans Kærlighed, den, som Han giver eder i fuldeste Maal. I ere Børn af Ham, og Han lider med eder, Han sørger med eder – men Han glædes ogsaa med eder……..’’

 

Så de trusler der er indlagt i Bispebrevet, er Mørkets forfærdelige nedgørelse af vor Fader, at Han hvis nogle af de Yngste skulle svigte ville afstraffe menneskeheden kollektivt. Det er  a b s o l u t  ikke i overensstemmelse med Jesus fremstilling og derfor ikke sandhed.

 

Afbrød Gud forbindelsen til menneskeheden,( hvad der er utænkeligt) ville det betyder at Gud ej mere bønhørte, I VML giver Jesus et afsnit om bønnen og bønnens magt, og de løfter der er givet her vil blive overholdt. Hvad Gud og de diskarnerede yngste lover, bliver altid overholdt.

 

I kan selv læse, men her vil jeg fremhæve:

 

’’Ja, sandelig: eders lykkefyldte eller sorgfulde Tanker veje ofte mere hos vor Fader end selv den skønnest formede bøn’’

 

Gud er Retfærdigheden selv. Er det retfærdigt at fordi nogle udsendte svigter, at afbryde forbindelsen til menneskeheden og lade den synke ned i det dybeste mørke i årmillioner. Nej, dette er ikke retfærdighed, og derfor Mørkets frygtelige påhit, og denne enkle ting skulle være grundlag nok til at afvise Bispebrevet.

 

Da de Yngste er ved at svigte i 1920, anråber Jesus dem igennem sin tale i ’’Forsoningslæren & Genvejen’’. Læs selv side 35-40. en direkte modsætning mod Bispebrevet. Og her er det en navngiven person bag det givne.

 

Men det næstmest afgørende bevis på at Bispebrevet ikke kommer fra Lyset, og dermed er et falsk skrift, giver Agerskovs selv: I Nogle Psykiske Oplevelser og deres resultater (nederst side 86 og øverst side 87) skriver Agerskov:

 

”Den Kamp, der i Aarmillioner er kæmpet mellem Lysets og Mørkets Magter, er i den aandelige Verden ført til Ende med Sejer for Lysets Magter; men den allersidste Kamp maa udkæmpes her paa Jorden mellem de inkarnerede Repræsentater for Lyset og for Mørket. Hvor lang eller kortvarig denne Kamp bliver, derom ved vi intet, det afhænger af, hvor hurtigt Lysets Repræsentanter forstaar deres Opgave, og hvor snart de er i Stand til at træde frem. Men hvis de af Guds Udsendinge, der findes blandt de modne Slægter, ikke vover sig frem nu for at forsvare Lysets Sag, da maa der ventes paa de unge Slægtled. Vi ved altsaa intet om, hvor langvarig Kampen bliver; men vi v e d, at har Lysets Magter sejret i den aandelige Verden, vil S e j r e n  også tilfalde dem her.”

 

Dette er en meget vigtig udtalelse: Den sætter totalt Bispebrevet ud af kraft. Alle de uhyrligheder, som er skrevet om Guds manglende Almagt, manglende tålmodighed, og manglende kærlighed og trusler om afbrydelse af forbindelse etc, kan ikke have noget på sig, når Agerskovs gør det helt klart at det vides at Sejren over Mørket her på Jorden vil ske medens Mørkets repræsentanter endnu er på jorden. Hvis ikke af de nuværende slægtled, så af de kommende. Og som alle ved er de Ældste her ikke mere, så der var en tidsramme på det, som man har kendt førend Bispebrevet blev udgivet. Bispebrevet og denne udtalelse, kan overhovedet ikke forenes.

 

Altid har Lysets strategi været åndens våben: kærlighed, retfærdighed og fordragelighed. Atter og atter er der blevet inkarneret en leder med støtte fra flere tusinder af de yngste for at bryde Mørkets magt. Atter og atter er det mislykkedes, men aldrig er nogen blevet truet således som det sker i Bispebrevet. Da Ardor vendte hjem blev han pålagt som bod, at meddele menneskene fakta, og det er noget helt andet end det vi møder i Bispebrevet.

 

·        Altså de åndelige intelligenser står inde for ’’Hilsen til Danmark’’ ’’Vandrer Mod Lyset’’ med supplementer og ’’Forsoningslæren & Genvejen’’

 

·        Johanne Agerskov får ingen hjælp fra oversanselig side med at forsvarer Bispebrevet. Leo er tavs.

 

·        Agerskov ved at Lysets repræsentanter vil sejrer over Mørkets.

 

·        Der bliver sat spørgsmålstegn ved Guds Kærlighed, Retfærdighed og Almagt.

 

·        Tolerance er kærlighedens A B C, det gennemsyrer VML, modsat Bispebrevet. De to skrifter kan umuligt komme fra samme kilde.

 

·        Klart og logisk ud fra dette kan det kun konkluderes, at ’’Bispebrevet’’ ikke har sin oprindelse fra Lyset, og derfor ikke givet med Guds tilladelse.

 

Intet andet i VML har skilt vandende, som Bispebrevet, og det er netop Mørkets natur, at prøve at forvirrer og splitte, og intet andet i VML har haft held dermed undtagen indholdet af dette brev. Derfor vil jeg opfordre alle til at tage afstand fra Bispebrevet, så vi sammen kan bruge kræfterne på at gøre Guds budskab tilgængeligt således at Lyset hurtigere kan spredes over den ganske jord.

 

For det trænges der hårdt til. Det kan enhver se.

 

Jeg kan tilføje, at jeg selv var én af dem, af en lille gruppe, vejledt, hjulpet og velsignet af Gud, som udkæmpede den ovennævnte kamp her på jorden mod de inkarnerede Ældste, for Lyset, hvilket medførte bl.a. at det i bibelen forudsagte Ammageddon, (også forudsagt af Nostradamus), 3de verdenskrig, og meget andet ikke trådte ind på jordplanet. Lyset sejrede således over Mørket.  Men se, det er en helt anden historie.

 

Vi ved alle at der er lang vej endnu.

 

 

Kærlig hilsen

Søren Østergaard

Email: susøren@mail.dk

 

 

Et historisk interessant bilde, som viser Søren Østergaard (i midten) og Georg Jørgensen (til høyre) på den festligheten som ble arrangert i 1979 for å feire at den offisielle engelske versjonen av Vandrer mod Lyset! var ferdig - Toward the Light! Søren Østergaard var sterkt inne i bildet i arbeidet med å få utgitt en forbedret engelsk versjon i forhold til 1950-utgaven; Wander towards the Light! som var oversatt av Poul Ørsted Petersen og Inger Agerskov. Georg Jørgensen har også skrevet en meget interessant og grundig artikkel om Bispebrevet! Foto: Harry Prior