Aabent brev til domprovst Martensen-Larsen

Skrevet av Emma Mathiesen f. Malling-Hansen - utgitt i Næstved i 1922
Det er med stor glede jeg her offentliggjør et brev skrevet av Johanne Agerskovs søster, Emma Mathiesen. Brevet ble skrevet som en kommentar til domprovs Martensen-Larsens bok "Spiritismens Blændeværk og Sjæledybets Gåder". Det fremgår tydelig av brevet, at Emma har meget god innsikt i sin søsters arbeid som medium, samt innholdet i "Vandrer mod Lyset!", og hun fremstår dessuten som en meget velfolmulert og klok kvinne. Dette underbygger noe jeg tidligere har hatt inntrykk av, nemlig at flere av søstrene Malling-Hansen bidrog med en ganske betydningsfull støtte i forhold til Johanne Agerskov og hennes mann, Michael Agerskovs frembringelse og utgivelse av "De tre gyldne frukter", og Emma stilte flere rpørsmål som er medtatt i Spørgsmaal og Svar. På bildene over ses et portrett av Emma og hennes mann, Marcus Mathiesen, samt deres praktutgave av "Vandrer mod Lyset" med Johanne(Jeanne) og Michaels dedikasjoner. 
Den unge Emma Malling-Hansen, foto fra familiens private samling.

Oslo, sommeren 2006
Sverre Avnskog

Disse to portrettene av av Domprovst Hans Martensen-Larsen(1867-1929) finnes i Det Kongelige Biblioteks billedarkiv. I sin bok "Spiritismens Blændværk og Sjæledybets Gaader", avslører han at han kun har en overfladisk kjennskap til VmL. Dette foranlediget Johanne Agerskovs søster til å forfatte ovenstående åpne brev. Emma Mathiesen var en varm tilhenger av VmL gjennom hele sitt liv!

Johanne og Michael Agerskov korresponderte selv med Martensen-Larsen, og Johanne Agerskov har gjengitt to av disse brev i sine Kopibøker. Av disse brevene går det etter min mening fram, at Johanne og Michael regnet Martensen-Larsen som en av dem som hadde lovet å tale VmLs sak. I en senere korrespondanse med fofatteren Christian Jørgensen, som utvekslet synspunkter med de aller fleste som hadde vist interesse for VmL, fremstår Martensen-Larsen som ikke fullt så negativ til VmL, som i sin bok. I muntlige samtaler med Jørgensen tør han ikke uttale seg om opprinnelsen til VmL, og han har absolutt tillit til Johanne Agerskovs redelighet. Dette forteller Chr. Jørgensen i sin selvbiografi, "Årene der gik", fra 1968. Etter Martensen-Larsens død, fant forøvrig Michael Agerskov Domprovstens boksamling i et antikvariat, og hans eksemplar av VmL var for store deler ikke oppsprettet - Martensen-Larsen hadde altså kun lest små deler av verket.

Hr. Domprovst dr. theol. Martensen-Larsen.

    Da jeg, saavidt det er gørligt, gerne vil være Dem behjælpelig med de ønskede Oplysninger, men af Deres Brev ikke klart kan se, i hvilken Retning Deres Ønsker gaar - om det gælder mine rent personlige, private Oplevelser, eller den Ledelse, som jeg har været underkastet ved Fremkomsten af de 3 Skrifter - tillader jeg mig herved at foreslaa Dem en mundtlig Samtale i mit Hjem. Tidspunktet maa De da selv bestemme. Min Mand er optaget til Kl. 2½, efter den Tid kan De træffe os begge, hvis De blot vil meddele os, naar De kan ventes. Saafremt De foretrækker skriftlig Besvarelse, maa jeg anmode Dem om at stille mig de Spørgsmaal, som De ønsker besvaret, i Nummerorden, da det vil lette Arbejdet for mig. Dog maa jeg tilføje, at de af mine Oplevelser, der angaar andre, ifølge givet Løfte ikke kan offentliggøres, da de kun kan meddeles uden Navns Nævnelse og derfor bliver værdiløse til Offentliggørelse.

Ærbødigst
Johanne Agerskov
f.
Malling-Hansen.

C: 14/2-1922.

 

Hr. Domprovst dr. theol. Martensen-Larsen!

     Tak for Deres Brev af 15/9.
     Deres Forslag at rette Automatskrivning til Clairaudience kan ikke tilfredsstille mig, da Sandheden er den, at de paagældende Værker er fremkommet intuitivt-inspiratorisk, altsaa ganske paa samme Maade som - ifølge Overleveringen - de gamle Skrifter (Profeterne o.s.v.), hvorfor jeg bestemt maa hævde, at de - som jeg jo ogsaa betoner i Efterskriften til min Bog - "Nogle psykiske Oplevelser" - kun kan anbringes blandt Aabenbaringerne og altsaa helt maa fjernes fra "Trylleskoven".
     Deres Brev har bedrøvet mig meget, da jeg deraf tydeligt ser, hvor fjernt De mener, at Deres Standpunkt er fra mit; og det er for mig saa meget sørgeligere, at vi ikke kan mødes og arbejde sammen, da vi jo i Virkeligheden kæmper for det samme - Guds og Kristi Sag - og mod det samme - den blasfemiske Vulgærspiritisme; som aabenbart uoverstigelige Mure imellem os staar de gennem Tiderne af Mennesker skabte Dogmer, men ingenlunde Kristendommens evige Sandheder.
     Som jeg har skrevet i Fortalen til "Forsoningslæren og Genvejen", er talrige af Jesu Modstandere fra Jødeland paa ny inkarneret for atter at stilles overfor ham. Hvem der er blandt disse, ved jeg ikke; men eet føler jeg desværre med Sikkerhed, at mange af disse udvalgte atter vil følge den traditionelle Vej og atter bekæmpe ham, de var sendt ned for at støtte.
     Paa dette Brev venter jeg intet Svar. Thi hvad er der at svare paa, saalænge De anser de guddommelige Aabenbaringer, der gennem min Hustru er givet Menneskene, for "Underbevidsthedens gækkende Tale". Derfor far vel! Far vel, indtil vi engang begge over for vor Fader skal gøre Regnskab for vore Handlinger her paa Jorden.

Deres ærbødige
Michael Agerskov.

C: 21/9-1922.